Δημοσιεύσεις

  • Pardos, A., Menychtas, A., & Maglogiannis, I. (2021). On unifying deep learning and edge computing for human motion analysis in exergames development. Neural Computing and Applications.

Παραδοτέα

1.1 Αναφορά τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων

Το παραδοτέο Π1.1 καταγράφει τις ανάγκες των εμπλεκομένων χρηστών του Mediludus (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ασθενείς, πάροχοι ιατρικής φροντίδας, συγγενείς) μέσα από συστηματικές συνεντεύξεις στους χώρους εργασίας τους αλλά και στις οικείες των ασθενών και συγγενών τους. Την καταγραφή των αναγκών εμπλουτίζουν σενάρια χρήσης (user stories) που δημιουργήθηκαν με σκοπό την επαλήθευση ικανοποίησης των απαιτήσεων του συστήματος. Παράλληλα με την διατύπωση όλων των λειτουργικών απαιτήσεων γίνεται διερεύνηση των τεχνικών (μη-λειτουργικών) απαιτήσεων. Βασικό στοιχείο που αναγνωρίστηκε κατά την διαδικασία των συνεντεύξεων από όλους τους ενδιαφερόμενους είναι η ανάγκη δημιουργίας συστημάτων υποστήριξης των ατόμων για ανεξάρτητη διαβίωση με χρήση τεχνολογίας αιχμής με τρόπο ευχάριστο και αποδεκτό. Με την χρήση της τεχνολογίας λογισμικού και των αισθητήρων που υπάρχουν πλέον διαθέσιμα στην καθημερινότητα μας, είναι εφικτή η ανάπτυξη και διασύνδεση συστημάτων που προωθούν την ιδέα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Σημαντική διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων είναι ότι για να έχουν επιτυχία και συνέχεια στη χρήση τους τέτοια συστήματα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους χρήστες, θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από διαδικασίες ευχάριστες για τον τελικό χρήστη. Η βασική απαίτηση που προκύπτει λοιπόν αρχικά είναι ότι οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ τελικών χρηστών και εφαρμογής θα γίνεται μέ διαδικασίες παιχνιδοποίησης. Στη συνέχεια του παραδοτέου γίνεται μια σύντομη αναδρομή στις ερευνητικές εργασίες και δραστηριότητας σχετικές με το αντικείμενο του Mediludus και αναφέρονται τα βασικά σημεία διαφοροποίησης του Mediludus με κάθε ένα από αυτά.

Skip to content