Προσωποποιημένη ιατρική φροντίδα μέσω παιχνιδιών και παιχνιδοποίησης

Έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)

three-stages-of-alzheimers-disease
three-stages-of-alzheimers-disease
three-stages-of-alzheimers-disease

Σχετικά με το έργο

Στο έργο MediLudus προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικής παρακολούθησης στο σπίτι και παροχών προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για ηλικιωμένους που διαβιούν μόνοι ή χωρίς συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη στο σπίτι. Το σύστημα αυτό έχει δύο πόλους: ο ένας σχετίζεται με τη χρήση αισθητήρων στον χώρο του σπιτιού και πάνω στον ασθενή (φορετοί/wearable αισθητήρες) οι οποίοι παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τις δραστηριότητες και την κλινική εικόνα του, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι (θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, φωτισμός), ενώ ο δεύτερος πόλος αποτελείται από ένα τοπικό σύστημα αποφάσεων και κινητοποίησης του ασθενούς.

Σύμπραξη – Φορείς

Η ΒιοΑρωγή Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία υπηρεσιών ICT που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες της ΒιοΑρωγής στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και δικτύωσης, ιατρική παρακολούθηση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μηχανισμούς 24ωρης επίβλεψης και άμεσης επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της εταιρείας ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση των ηλικιωμένων και των χρόνιων ασθενών στη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ παράλληλα προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους και τους οικείους τους.

Computational Biomedicine Laboratory of the Department of Digital Systems

Σκοπός του Εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής, είναι να ικανοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, μηχανικούς με τεχνική εμπειρία σε θέματα βιοιατρικής μηχανικής και προπτυχιακούς φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στα πεδία της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και βίντεο (τμηματοποίηση και χαρακτηρισμός ιατρικών δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, ανακατασκευή ιατρικής εικόνας, κτλ.), καθώς και στην επεξεργασία βιοσημάτων (αναγνώριση προτύπων, εκτίμηση κατάστασης ασθενή).

Institute of Communication and Computer Systems

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1989. Η ιδρυτική του «Χάρτα» ήταν η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς. Ουσιαστικά ο ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ ήταν να στηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΣΗΜΜΥ και σε μεγάλο βαθμό να επιδιώξει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προκήρυξης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου αυτή η στρατηγική επιλογή αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια βάση ερευνητικού προσωπικού, παράλληλα με τις δραστηριότητες της ΣΗΜΜΥ, ούτως ώστε να διεξάγεται προηγμένη έρευνα με ταυτόχρονη βελτίωση της βάση του εργαστηριακού ερευνητικού εξοπλισμού και των υποδομών της Σχολής γενικότερα.

Η εταιρεία b.open ξεκίνησε την πορεία της στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στις αρχές του 2004. Το 2004 η πλατφόρμα jPlaton είχε ήδη αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και εφαρμόστηκε τον ίδιο χρόνο στον κλάδο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων με το jKteoVTC. Το προϊόν έχει υιοθετηθεί από το 60% της Αγοράς VTC, καθιστώντας τον πρωτοπόρο στον κλάδο των Τεχνικών Ελέγχων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-03049).

Skip to content